FÖRESKRIFTER FÖR HAMN OCH VARV

för

 

Viksjö Båtklubb

Box 74

177 22 Järfälla

Tel. Klubbhuset 580 365 99

 

Postgirokonto nr. 23 52 92-0

 

 

 

Allmänna bestämmelser:

Mom 1:            Hamnen och varvet är avsedda för i klubben registrerade båtar.

Mom 2:            Grindarna till området skall hållas låsta alla tider på dygnet.

Mom 3:            Nyckel till området är personlig och får ej överlåtas. Förlust av nyckel rapporteras till styrelsen.

Mom 4:            Varje medlem skall tillse att obehöriga personer inte uppehåller sig inom hamnområdet.

Mom 5:            Varje medlem skall tillse att ordning och snygghet iakttages på klubbens område.

Mom 6:            Båtägaren får ej inom hamnområdet spilla olja eller drivmedel. Han får ej heller ställa olja, kemikalier, el-batterier, eldfarliga eller andra miljöfarliga ämnen inom hamnområdet, utan detta skall forslas bort genom båtägarens försorg.

Mom 7:            Fiske med kastspö är förbjudet inom hamnen.

Mom 8:            Båtar som förvaras inom hamnområdet skall vara försäkrade och märkta med av klubben erhållet märke med medlemsnummer.

 

Vakthållning:

Mom 1:            Aktiv medlem är skyldig att utföra vakttjänst enligt de bestämmelser som antages på ordinarie årsmöte. Vid ej fullgjord vakttjänst erlägges "bötesbelopp" enligt årsmötets beslut. Vid upprepad försummelse riskerar medlem att uteslutas.

 

Arbetsplikt:

Mom 1:            Medlem med ordinarie bryggplats är skyldig att utföra arbete med det antal arbetstimmar per år som styrelsen finner lämpligt. Sjösättnings- respektive upptagningsdagar räknas som obligatoriska arbetsdagar.

Mom 2:            På hamnkaptenens kallelse skall medlem infinna sig i hamnen och deltaga i förekommande arbeten. Upprop göres av hamnbefäl under arbetets gång.

Mom 3:            För ej fullgjord arbetsplikt erläggs avgift enligt årsmötets beslut.

 


Bryggplats:

Mom 1:            Bryggplats erbjuds medlemmar i  medlemsnummerordning i den mån en lämplig plats blir ledig. En förutsättning är att medlemmen har anmält önskemål om ordinarie bryggplats, samt meddelat uppgifter om båtens storlek, vikt, märke och modell. Styrelsen upprättar en kölista enligt dessa önskemål.

Mom 2:            Styrelsen skall alltid meddelas om annan båt skall anskaffas. För registrering skall båtdata anges.

Mom 3:            Före erhållande och hänvisning av bryggplats prövas båtstorlek av styrelsen.

Mom 4:            Om medlem säljer sin båt men ej frånträder sin bryggplats, skall densamma ställas till klubbens förfogande. Har innehavaren av nämnda bryggplats icke före den l:e nästkommande april anskaffat annan båt eller uppvisat köpekontrakt för ny båt, kan vederbörande förlora rätten till bryggplats.

Mom 5:            Överlåtes båt till utomstående eller annan klubbmedlem äger nye ägaren ingen rätt till bryggplatsen enligt klubbstadgarna.

Mom 6:            Om en medlem avlider kan styrelsen besluta om att en närstående familjemedlem kan få överta medlemsnummer och bryggplats.

Mom 7:            Medlem får under inga förhållanden låna ut bryggplats.

Mom 8:            Styrelsen kan uthyra båtplatser, som anmälts lediga. Uthyrning av sådana låneplatser sker enligt gällande kölista i medlemsnummerordning. Hänsyn tas därvid till platsens storlek och läge samt båtens typ och storlek.

Mom 9:            Båtägaren skall vid all trafikering till sjöss och på land inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå. HÖGSTA tillåtna hastighet inom hamnområdet är 3 knop.

Mom 10:          Det är förbjudet att på bryggor etc. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle och mindre båt skall förvaras på av hamnkapten anvisad plats.

Mom 11:          Båtägare skall snarast anmäla skador på bryggor eller Y-bommar till styrelsen.

Varvsplats sommartid:

Mom 1:            Sommarlandplats erbjuds medlemmar enligt gällande kölista i medlemsnummerordning  i den mån en plats blir ledig. För registrering skall båtdata anges.

Mom 2:            Före erhållande och hänvisning av varvsplats provas båtstorleken av styrelsen.

Mom 3:            Medlem som tidigare har anvisats plats, men som inte avser att utnyttja densamma, skall meddela detta till hamnkaptenen.


Varvsplats vintertid:

Mom 1:            Medlem med ordinarie bryggplats har normalt rätt till vinterplats på land.

Mom 2:            Vinterplats erbjuds övriga medlemmar enligt gällande kölista i medlemsnummerordning i den mån en plats blir ledig. För registrering skall båtdata anges.

Mom 3:            Före erhållande och hänvisning av varvsplats provas båtstorleken av styrelsen. Detta gäller även för medlemmar med ordinarie bryggplats.

Mom 4:            De båtägare med ordinarie bryggplats som ej önskar vinterplats för sina båtar på klubbens varv, skall anmäla detta i god tid till hamnkaptenen.

Mom 5:            De båtägare med ordinarie sommarlandplats och som även tidigare har haft vinterplats, men som inför kommande vintersäsong inte önskar sådan plats, skall anmäla detta i god tid till hamnkaptenen.

Mom 6:            De båtägare som inte har ordinarie sommarplats vid brygga eller på land och som önskar vinterplats skall varje år meddela sitt önskemål till hamnkaptenen.

Mom 7:            Båtägare är skyldig att ha egna bockar, stöttor, trailer etc. i fullgott skick för båtens uppställning.

Mom 8:            Varje båtägare är skyldig, att omedelbart efter sjösättning hopbunta och med sitt namn och medlemsnummer tydligt märka allt täckningsmaterial samt placera detta på anvisad plats. Allt omärkt material äger styrelsen rätt att förfoga över.

Mom 9:            Båtar och inventarier upplägges helt på ägarens risk och ansvar.

Mom 10:          Skulle båt kvarligga på land efter ordinarie sjösättningsdagar utan att överenskommelse med styrelse ägt rum, äger styrelsen rätt att flytta den till lämpligt ställe på båtägarens bekostnad.

 

Förtöjning:

Mom l:             Fast förtöjning skall anordnas enligt försäkringsbolagens normer och godkännas av hamnkaptenen.

Mom 2:            Hamnbefäl och vaktande äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda båtar för att tillse förtöjningarna.

Mom 3:            Om båtägare förtöjer båten på sådant sätt att risk för skador föreligger på dennes eller andras båtar, äger styrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad flytta den till lämplig plats.

Mom 4:            Den båt som olovligen förtöjts äger styrelsen rätt att flytta till annan plats.

 

Sjösättning och upptagning:

Mom 1:            Vid sjösättning och upptagning skall båtägarna stå till hamnbefälets förfogande.

Mom 2:            Tidpunkt för ordinarie upptagning och sjösättning beslutas på årsmötet och skall meddelas på anslagstavlan i klubbstugan. Merkostnad för sjösättning och upptagning som icke sker vid ordinarie tillfälle kan debiteras båtägaren. Överenskommelse skall ske med hamnkaptenen.

Mom 3:            Före sjösättning och upptagning av båten skall giltigt försäkringsbesked uppvisas för hamnbefälet.

Mom 4:            Såväl upptagning som sjösättning sker på båtägarens egen risk och ansvar.